هزینه خدمات ما شامل ثبت رستوران 10.000 تومان می باشد